Regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ewox.pl będącego własnością firmy Ewox ul. Toruńska 23b 87-134 Stary Toruń NIP 8791588547 , składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Klienta oraz zasad zwrotów i reklamacji.

2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z ewox.pl zgodnie z przeznaczeniem sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie ewox.pl, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość ewox.pl oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie ewox.pl do celów innych niż jej przeznaczenie m. in. rozsyłania spamu, prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. ewox.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu ewox.pl i przerwy nie wynikające z winy właściciela serwisu.

5. Przeglądanie asortymentu ewox.pl i składanie zamówień nie wymaga rejestracji i zakładania konta przez Klienta.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem serwisu ewox.pl .

2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu ewox.pl należy właściwie wypełnić formularz do zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru tj. imię i nazwisko, dokładny adres kupującego, dokładny adres dostawy, adres e- mail, numer telefonu. Adres e-mail oraz numer telefonu mogą być użyte przez pracowników ewox.pl w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Procedura składania zamówienia obejmuje następujące kroki:

a) DODAJ DO KOSZYKA - polecenie znajdujące się przy każdym produkcie, umożliwia wybór produktów, które Klient chce zamówić,

b) WYBIERZ SPOSÓB DOSTAWY - Klient wybiera sposób dostawy.

c) WYBIERZ SPOSÓB PŁATNOŚCI - Klient wybiera formę płatności.

d) PODSUMOWANIE - Klient otrzymuje informację o wartości zamówienia.

e) DANE PŁATNIKA- Klient podaje adres, na jaki produkty mają zostać wysłane przez pracownika ewox.pl, a także dane do faktury, jeśli Klient sobie ją życzy,

f) - ostateczna możliwość edycji zamówienia,

g) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA (ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE). Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie ewox.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od ewox.pl potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie przez ewox.pl złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Zamówiony przez Klienta towar może zostać dostarczony w zależności od jego wyboru:

a) na wskazany podczas zamówienia adres,

b) przygotowany do odbioru osobistego w Toruń tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się tel. 513176146 

6. ewox.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wybranych produktów. Ponadto ewox.pl ma prawo wyłączenia wybranych form dostawy i płatności dla Klienta, w przypadku gdy zamawia on notorycznie produkty i ich nie odbiera lub składa zamówienia i je anuluje. Włączenie dla Klienta zablokowanych form dostawy i sposobów płatności może nastąpić po wysłaniu drogą elektroniczną prośby o ich przywrócenie, a także po złożeniu 2 kolejnych zamówień opłaconych z góry i odebraniu przesyłek w ustalonym terminie.

 

3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW NA MAGAZYNIE

1. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta produktu lub jego zakup od dostawcy ewox.pl nie będzie możliwy w określonym czasie, ewox.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu ustalenia innego terminu dostawy lub zmiany zamówienia, w tym:

a) anulowania całości zamówienia (w tym przypadku ewox.pl będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;

c) podział zamówienia - część zamówienia zostanie zrealizowana od razu, natomiast część zamówienia, której realizacja nie jest możliwa natychmiast, zostanie zrealizowana w nowo ustalonym terminie (Klient nie będzie ponosił kosztów dodatkowej wysyłki produktów z drugiej części zamówienia.

2. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia w sytuacji określonej w ustępie poprzedzającym ewox.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w przeciągu 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

 

4. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu nadania przez ewox.pl przesyłki z zamówionym towarem.

2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu sam poprzez serwis ewox.pl lub też za pośrednictwem pracownika ewox.pl kontaktując się z nim drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:

a) rezygnacji z całości zamówienia,

b) rezygnacji z części zamówienia,

c) adresu dostawy i telefonu kontaktowego,

d) danych na fakturze.

4. W przypadku rezygnacji z części lub z całości zamówienia, jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry (tzw. przedpłata na konto), ewox.pl dokona zwrotu całości lub części (przy rezygnacji z części zamówienia) przelanej kwoty w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania od Klienta informacji o rezygnacji. Zasady zwrotu należności opisane są szczegółowo w punkcie 10 regulaminu.

5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. ewox.pl realizuje zamówienia zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się z pracownikiem ewox.pl w celu ustalenia czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp.

2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski Klient może dokonać opłaty:

a) przelewem bankowym - realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez ewox.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta poprzez zaksięgowanie płatności na koncie ewox.pl

b) przelewy24.pl ; pay-u ; pay-pal - Płatność on-line (przedpłata) - za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych l

c) płatność za pobraniem (Kurier Inpost) - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

3. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone poza granicami Polski płatności można dokonać przelewem bankowym po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem ewox.pl Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez ewox.pl wpłaty na konto bankowe sklepu ewox.pl

 

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas dostawy zamówionego towaru do Klienta na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: - 1- 5 dni robocze - jeśli przesyłka nadawana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub polskiej placówki pocztowej .

2. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie.

3. ewox.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z przyczyn wynikłych ze strony Klienta ( m. in. podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).

4. Czas realizacji zamówień może się wydłużyć w związku z chwilowymi brakami towaru w magazynie. W tym przypadku Klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie i będzie mógł anulować zamówienie, jeśli czas dostawy będzie dla niego nieodpowiedni.

5. Koszty dostawy

6. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Klient może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki, pod rygorem utraty uprawnień związanych z jej reklamacją w serwisie ewox.pl.

 

7. CENY PRODUKTÓW

1. ewox.pl zamieszcza informacje o produktach na stronie ewox.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie ewox.pl zamieszczone są przy produkcie i podawane są w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, nie zawierają natomiast informacji o kosztach przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie ewox.pl .

4. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy jest podawana w Koszyku po wyborze przez Klienta formy dostawy zamówionego towaru.

5. ewox.pl zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

 

8. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel serwisu ewox.pl jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakupu produktów w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 dni od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.

3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z ewox.pl .

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową wraz z opisem reklamacji i odesłanie na adres EWOX ul.Toruńska 23b , 87-134 Stary Toruń

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania przez ewox.pl przesyłki z reklamowanymi produktami. Klient może domagać się obniżenia ceny produktu, wymiany na inny albo może odstąpić od Umowy.

6. W przypadku uznania reklamacji, ewox.pl zwraca koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji ewox.pl odeśle reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji na koszt klienta

7. Zwrotowi ani wymianie nie podlega towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

miejscowość , dnia........................

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pośrednictwa w sprzedaży na odległość

z dnia ....................... nr..................

zawartej pomiędzy:

EWOX

ul. Toruńska 23b 

87-134 Stary Toruń

- wpisanego do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5361253995 , Regon: 341506445

a

Imię i nazwisko ........................................

Adres zamieszkania.......................................

telefony kontaktowe ...................................

Mając za podstawę art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy.

Proszę o zwrot kwoty.....................................zł (słownie: ........................................................................)

następujący rachunek bankowy...............................................................................................................

Zwracam........................................................................................................... w stanie niezmienionym

 

 

..........................................................

(PODPIS)

ADRES DO ZWROTÓW:

EWOX

ul. Toruńska 23b

 87-134 Stary Toruń 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

3. ewox.pl nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4. Klient ma prawa odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zakupu.

 

10. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. ewox.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w następujących przypadkach:

a) anulowania całego zamówienia lub jego części- w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. ewox.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta - jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ewox.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Klienta. ewox.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

11. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest EWOX.

2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez ewox.pl. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez ewox.pl informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ewox.pl Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.

5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach ewox.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach ewox.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. ewox.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach ewox.pl były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności ewox.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy ewox.pl

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ewox.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie ewox.pl statystyk swojej obecności i aktywności w ewox.pl . Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług ewox.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z ewox.pl

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a ewox.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ewox.pl bądź jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271), przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta.

9. ewox.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ewox.pl , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie ewox.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10. Akceptacja niniejszego regulaminu jest także akceptacją otrzymywania od ewox.pl niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z ewox.pl Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do ewox.pl (m.in. zmiany w naszym serwisie, promocje itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze prywatne itp.), jak również informacje dotyczące pozostałych serwisów internetowych należących do właściciela ewox.pl .